Αντικείμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής-Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

 

Εκτίμηση και καταγραφή της κατάστασης υγείας των παιδιών στην Ελλάδα και μελέτη των υπηρεσιών υγείας.
Μελέτη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων στη σωματική και ψυχική υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού.
Προώθηση της έννοιας της περιβαλλοντικής  παιδιατρικής, η οποία ασχολείται με την υγεία και την αρρώστια των παιδιών σε σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τον τρόπο ζωής.
Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκτίμηση της ανάπτυξης των παιδιών.
Πρόληψη αναπτυξιακών προβλημάτων και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές.
Επιδημιολογική εκτίμηση αναγκών υγείας των παιδιών, εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας, δημόσια υγεία, πρόληψη, αγωγή και προαγωγή υγείας σε τοπικό επίπεδο.
Μελέτη υπηρεσιών και ανάπτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα
Διενέργεια προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής υγείας για το παιδί.
Διαμόρφωση προτάσεων σε θέματα δημόσιας υγείας, φροντίδας υγείας και οργάνωσης υπηρεσιών, προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού.
Εκπαίδευση γιατρών, νοσηλευτών, επισκεπτών υγείας, εκπαιδευτικών σε θέματα κοινωνικής παιδιατρικής.